About US

최적의 스마트 팩토리 구축을 위해 최상의 솔루션을 제공하는 케이언트가 되겠습니다.

대외활동

라디오 광고

페이지 정보

작성자: 관리자   댓글: 0   조회수: 373 날짜: 2021-03-29

본문

현재 케이언트에서 진행중인 라디오 광고입니다.

이 CM송은 현재 저희 통화연결음으로도 사용되고 있습니다^^


아래는 월별 라디오 광고 일정표 입니다


 5월,6월 라디오 광고 일정

 매체

 시간대

 전후송출 프로그램명

 요일

 K-2FM (89.1MHz)

 16:29

 미스터 라디오

 매일

 M-FM  (91.9MHz) 

 05:59

 세상을 여는 아침

 매일

 YTN-FM(94.5MHz)

 07:29

 굿모닝 YTN

 월-금

 YTN-FM(94.5MHz) 

 19:29

 뉴스정면승부

 월-금


7월 라디오 광고 일정 

                 매체

               시간대

 전후송출 프로그램명

 요일

 K-2FM (89.1MHz)

  16:29

 미스터 라디오

 매일

 YTN-FM(94.5MHz)

  07:29

 굿모닝 YTN

 월-금

 

8월 라디오 광고 일정 

                 매체

               시간대

 전후송출 프로그램명

 요일

 K-2FM (89.1MHz)

  16:29

 미스터 라디오

 매일

       

                                           


QUICK
MENU

TOP